Depresja Lyrics – Kartky

Depresja Lyrics sung by Kartky represents the Polish Music Ensemble. The name of the song is Depresja by Kartky.

Depresja Lyrics

[Intro]
Otwórz drzwi
Chcę dziś choć na chwilę usłyszeć wiatr
Wszyscy źli
A Ty byłeś dla nich dobry choć raz (ej, ej)

[Zwrotka 1]
Daj mi drugą szansę, bo tak bardzo się staram
Nie chcę być tylko duchem, co przychodzi w koszmarach
Nie wiem, kim jesteście, ale Was spotka kara
Jak odejdę, weź ją tak jak Michael Ballack
Daj mi drugą szansę, ja pokonam ich wszystkich
I przeskoczę każdego tak jak chłopaki z Wisły
Ponad gwieździste niebo ślepego daltonisty
Nie rozpoznaję uczuć, a mówię o nich wszystkich
I za łatwo mnie ukłuć bym choć marzył o bliskich
Gdy na wrzecionie czasu pleciemy złote nitki
Na szarej ścianie tańczą w dzianinach mrocznych myśli
A smutne nuty obok tańczą do złotych liści
Dla wszystkich, którzy grają twarde nuty zawiści
Na fortepianie, którym wygrywają me zmysły
A kiedy się obudzę, nagle ucichną gwizdy
Spalimy wszystkie płyty, spalimy wszystkie listy

[Zwrotka 2]
Jak jesteś taki mądry, zacznij wybaczać bliskim
Dzisiaj do zimnej kołdry przytulasz tylko miśki
Ale masz swoje zdanie, w ręku bilet i MissTi
I chodzisz na terapię, bo dzisiaj muszą wszyscy
I jesteś taki ładny, a w środku taki brzydki
Ona zrobiła cycki, ona zrobiła nitki
I pachniesz drogim Kenzo, ja pachnę tanim whiskey
Dzisiaj mi wszystko jedno, jemy z tej samej miski
Nie jestem taki krnąbrny, by zabrać Wasze zyski
Lata byłem odporny, lecz wkurwia mnie ten wyścig
W którym nikt nie zapyta: “Czy viewsy to już zyski
Gdy jesteś sam ze wszystkim lub pakujesz walizki?”
Jesteście tacy fajni, jebiecie mnie tak fajnie
I przechodzę przez piekło, i przechodzę przez traumę
Ale wyszedłem z biedy, mając ostatnią tratwę
Pamiętam, kto mi pomógł i to nie było łatwe

[Zwrotka 3]
Ja pracowałem nocą na życie, które ciągle
Nie daje mi odetchnąć, nie daje mi zapomnieć
Nie daje żyć jak święto, nie daje oprzytomnieć
Nie daje mi niczego, tylko ich miny podłe
Zaśpiewajmy “Jak zapomnieć?”, do dna (do dna)
I ucieknijmy, zanim spali się dach (spali się dach)
Znowu ostatni wybiegamy z ich balu (ich balu)
Może nie chciałem tej krainy koszmarów?
Każdy, kto słucha tego, rozumie tę historię
Jakbym powiedział prawdę, to zamknąłbym ich projekt
Ale nie chcę już walki, już nie chcę małych wojen
Nie chcę starej wersalki i dwa puste pokoje
Nie miałem nawet pralki, a miałem dwa naboje i strzał
I się nie bałem, kiedy każdy się bał
(I się nie bałem, kiedy każdy się bał)

[Przejście]
Poznałeś moje blaski, widziałeś me nastroje
Poznałeś moje cienie, widziałeś jak się boję
Skrzydła spalone słońcem, jakbym leciał na Troję
I strzały prosto w niebo, co nawet nie są moje
Mówiłem do Ciebie, gdy nie było nic (nic)
Kiedy nie chciałeś marzyć, nie chciałeś żyć (nie chciałeś żyć)
To zawsze działa w dwie strony (dwie strony)
Nie daj im wygrać, znowu jestem szalony, K (K, K)

[Outro]
Otwórz drzwi
Chcę dziś choć na chwilę usłyszeć wiatr (wiatr)
Wszyscy źli
A Ty byłeś dla nich dobry choć raz (raz)
Powiedz im
Żeby więcej nie straszyli mnie w snach (snach)
Ile miejsc
Muszę zwiedzić, żeby przestać się bać? (bać)
Otwórz drzwi (otwórz)
Chcę dziś choć na chwilę usłyszeć wiatr (wiatr, wiatr, wiatr)
Wszyscy źli (źli)
A Ty byłeś dla nich dobry choć raz (raz, raz, raz)
Powiedz im (powiedz)
Żeby więcej nie straszyli mnie w snach (snach, snach, snach)
Ile miejsc (ile?)
Muszę zwiedzić, żeby przestać się bać? (bać, bać, bać)

Depresja English Translation Lyrics

[Intro]
open the door
Today I want to hear the wind, at least for a moment
Everyone is evil
And you were good to them for once (hey, hey)

[Verse 1]
Give me a second chance because I’m trying so hard
I don’t want to be just a ghost that comes in nightmares
I don’t know who you are, but you will be punished
When I’m gone, take her like Michael Ballack
Give me a second chance, I will beat them all
And I will jump over everyone, just like the guys from Wisła
Above the starry sky of a blind color blind person
I don’t recognize the feelings, and I talk about all of them
And I’m too easily pricked to even dream of my loved ones
When we weave golden threads on the spindle of time
Dark thoughts dance in knits on the gray wall
And sad notes nearby dance to the golden leaves
For all those who play hard notes of envy
On the piano, which plays to my senses
And when I wake up, the whistling suddenly stops
We’ll burn all the records, we’ll burn all the letters

[Verse 2]
If you are so wise, start forgiving your loved ones
Today you only cuddle teddy bears under the cold duvet
But you have your opinion, ticket and MissTi in hand
And you go to therapy, because everyone has to these days
And you’re so pretty, but so ugly inside
She did the boobs, she did the threads
And you smell of expensive Kenzo, I smell of cheap whiskey
Today I don’t care, we eat from the same bowl
I’m not so stubborn as to take your profits
I was resistant for years, but this race pisses me off
In which no one will ask: “Are views already profitable?
When you’re alone with everything or packing your bags?
You are so cool, you fuck me so nice
And I’m going through hell, and I’m going through trauma
But I got out of poverty with one last raft
I remember who helped me and it wasn’t easy

[Verse 3]
I worked at night for a living that was constant
It doesn’t let me breathe, it doesn’t let me forget
It doesn’t let you live like a holiday, it doesn’t let you come to your senses
It gives me nothing but their mean faces
Let’s sing “How to forget?”, to the bottom (to the bottom)
And let’s escape before the roof burns (roof burns)
We’re the last ones to leave their ball again (their ball)
Maybe I didn’t want this nightmare land?
Everyone who listens to this understands the story
If I told the truth, I would close their project
But I don’t want to fight anymore, I don’t want small wars anymore
I don’t want an old sofa bed and two empty rooms
I didn’t even have a washing machine, but I had two bullets and a shot
And I wasn’t afraid when everyone was afraid
(And I wasn’t afraid when everyone was afraid)

[Transition]
You have known my splendors, you have seen my moods
You’ve seen my shadows, you’ve seen how scared I am
Wings burned by the sun, as if I were flying to Troy
And shots straight into the sky that aren’t even mine
I talked to you when there was nothing (nothing)
When you didn’t want to dream, you didn’t want to live (you didn’t want to live)
It always goes both ways (two ways)
Don’t let them win, I’m crazy again, K (K, K)

[Outro]
open the door
Today I want to hear the wind (wind) for a moment
Everyone is evil
And you were good to them for once (once)
tell them
So that they don’t scare me in my dreams (dreams) anymore
How many places
Do I need to visit to stop being afraid? (be afraid)
Open the door (open)
Today I want to hear the wind for a moment (wind, wind, wind)
All bad (bad)
And you were good to them for once (once, once, once)
Tell them (tell them)
So that they don’t scare me in my dreams anymore (dreams, dreams, dreams)
How many places (how many?)
Do I need to visit to stop being afraid? (to be afraid, to be afraid, to be afraid)

Video Song

Thank you for exploring “Depresja Song” by Kartky with me on https://prolyrical.com. I’d love to hear your thoughts or favorite parts of the music video. Feel free to comment below or contact us if you have any suggestions or corrections in the lyrics and suggest more songs for future discussions. Let’s keep the music conversation going!

Keywords & Tags

“Depresja” Lyrics, Kartky, Polish Song Lyrics, Lyrics Translation in English, Trending Songs, New Song, Music Lyrics, Song Lyrics, Prolyrical Lyrics

Leave a Comment